எளிமையும் பகட்டே!


அத்தியாவசியத் தேவைகளை
அவசியமான வழிகளில்
பூர்த்தி செய்துகொள்வது மட்டுமே
எளிமை.

அனாவசியமான
எளிமையும்
அலங்கார பகட்டே!

சாத்வீக கர்வமும்
பாவமே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.