கவிதையின் பிறப்பு!


அனுபவம்
கசந்தோ
இனித்தோ
கற்பனையை
உந்த
வலம் வருகின்றன
படிமங்கள்
மனதில்.

அவை ஒன்றோடொன்று
உரையாடி
வருகின்றன
ஒரு ஒழுங்கமைவுக்குள்..

பிறக்கிறது கவிதை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.