நூலகம்..


“நீ படித்ததெல்லாம்
ஒன்றுமில்லை
குவிந்து கிடக்கிறது
என்னிடம்
நீ படிக்காதது”
அகங்காரம் குலைக்கும்
பிரம்மாண்டம்
நூலகம்!

சரண்புகுந்தால்
நாளும் புகட்டும்
தாய்
நூலகம்..

அவள் கோருவதெல்லாம்
வாசித்து தெளிய..
இயன்றால் தெளிந்ததை
எழுத…

தாங்கி நிற்பாள்
பெருமையுடன்
அதையும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.