நான் காண்பது நிலவை!


 

உப்பரிகைகளில்
நின்று
குனிந்து
கொக்கரிப்போரே!
நீங்கள் காண்பது
சாக்கடையில்
நிற்கும் என்னை மட்டுமே!
நான் அண்ணாந்து
காண்பதெல்லாம்
நிலவை,
நட்சத்திரங்களை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.