புத்துயிர்ப்பு….


 

கடந்த கால
இருட்டிலிருந்து
பிறக்கிறது
ஒரு
விடியல்.

ஒரு
கிழவனிடமிருந்து
பிறக்கிறான்
ஒரு
குழந்தை..

ஒ!
இயற்கையே
இரக்கம்
காட்டு
இதயத்தின்
வாசலை
திற.

ஒரு கிழவன்
மறைகிறான்
ஒரு புதிய
குழந்தை
விழத்தெழுகின்றது..

சென்று
வா!
என்
உதறிவிடப்பட்ட
தந்தையே!
மன்னித்துக் கொள்..
நான்
புதிதாக
சுவாசிக்க
தொடங்க வேண்டும்!

 

 

Advertisements

2 thoughts on “புத்துயிர்ப்பு….

  1. Pingback: புத்துயிர்ப்பு…. – TamilBlogs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.