வரலாறும் காத்திருக்கிறது!


 

குரோஷியா!
நம்பினாய் நீ உன்னை,
நம்புகிறது
இப்போது
உலகம்,
வரலாறும்
காத்திருக்கிறது
வாரிக்கொள்ள,
புன்முறுவல்
பூக்கிறது
புகழ்மாலை,
வெட்கத்தை விட்டு,
வா !
வாகை சூட வா!

 

Advertisements

2 thoughts on “வரலாறும் காத்திருக்கிறது!

  1. Pingback: வரலாறும் காத்திருக்கிறது! – TamilBlogs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.