கண்களும் அதரங்களும்…


 

பெண்ணுக்கு
வல்லமை
தருவது
நாங்களா? நீங்களா?

வாதிட்டுக்கொண்டன
கண்களும்
அதரங்களும்:

“நாங்கள்
எங்கள்
கூரிய
அம்புகளை
எய்தால்
அவை
துளைக்காத
இதயங்களுமுண்டோ..?
என்றன கண்கள்

“காயப்படுத்தி
வீழ்த்த வேண்டிய
அவசியம்
எங்களுக்கில்லை,
கனிவாய்
வார்த்தைகளை
உதிர்ப்போம்
உருகிப்போகாதோ
இரும்பு
இதயங்களும்?”
பதிலிறுத்தன
அதரங்களும்…

“அடிப்போங்கடி
பைத்தியங்களே!
நீங்கள்
வார்த்தைகளை
பேசவேண்டும்..
எங்கள் கண்ணசைவில்
கிறங்கடித்து விட
மாட்டோமோ
இதயங்களை?”
விடவில்லை
கண்களும்..

“புரியாத
பைத்தியங்களே!
நாங்கள் சற்றே
விரிந்து மலர்த்தும்
மென்னகையில்
மென்று தின்று
விடமாட்டோமா
இதயங்களை”
விடுமா அதரங்கள்…

“நாங்களா
பைத்தியங்கள்!
ஓரங்களில்
முத்துக்கள்
போல
கண்ணீர்த்துளிகளை
உருட்டி
சுருட்டிக்கொள்ள
மாட்டோமா
முந்தானைக்குள்
இதயங்களை”,
கடைசி ஆயுதத்தை
எடுத்து விட்டன
கண்கள்…

“புத்தியே
இல்லையடி
உங்களுக்கு!
அமுதூறும்
எங்கள்
இதழ்களால்
உரசி
உறிஞ்சி
விடமாட்டோமா
நொடியில்
ஆன்மாவை”,
பிரம்மாஸ்திரத்தை
வீசி
வென்றன
அதரங்கள்!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.